X
آئین نامه های طراحی ساختمانهای دارای تجهیزات اتلاف انرژی
در ایران نیز در نشریه شماره 766 تحت عنوان "دستور العمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها" در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای ط...
آئین نامه های بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها
از جمله مراجع متعبر بین المللی در زمینه ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها استاندارد ASCE41-17 میباشد که در 18 فصل به بیان روش...
Minimum Design Loads and Associated Criteria
این استاندارد شامل حداقل الزامات بارگذاری، سطوح خطر و ضوابط مرتبط با آنها جهت دستیابی به عملکرد هدف خواسته شده برای ساختمانها و سایر سازه ها و نیز اجز...
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
این استاندارد شامل ضوابط ارزیابی لرزه ای و بهسازی ساختمانها میباشد. ارزیابی لرزه ای بنا به تعریف پروسه ای است که دربرگیرنده ارزیابی آسیب ها و نواقصی د...
دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها
این دستورالعمل در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای طراحی ساختمانهای جدید و نیز بهسازی لرزه ای ساختمانها با استفاده از میراگرها اقدام نموده است
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
در این دستورالعمل مبانی و ضوابط ارزیابی ساختمان هاي موجود و یا بهسازي شده براي سطح عملکرد مورد نظر یا بهبود عملکرد آنها در برابر بارهاي لرز ه ای ارائه...
آئین نامه های طراحی ساختمانهای دارای تجهیزات اتلاف انرژی
در ایران نیز در نشریه شماره 766 تحت عنوان "دستور العمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها" در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای ط...
آئین نامه های بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها
از جمله مراجع متعبر بین المللی در زمینه ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها استاندارد ASCE41-17 میباشد که در 18 فصل به بیان روش...
Minimum Design Loads and Associated Criteria
این استاندارد شامل حداقل الزامات بارگذاری، سطوح خطر و ضوابط مرتبط با آنها جهت دستیابی به عملکرد هدف خواسته شده برای ساختمانها و سایر سازه ها و نیز اجز...
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
این استاندارد شامل ضوابط ارزیابی لرزه ای و بهسازی ساختمانها میباشد. ارزیابی لرزه ای بنا به تعریف پروسه ای است که دربرگیرنده ارزیابی آسیب ها و نواقصی د...
دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها
این دستورالعمل در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای طراحی ساختمانهای جدید و نیز بهسازی لرزه ای ساختمانها با استفاده از میراگرها اقدام نموده است
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
در این دستورالعمل مبانی و ضوابط ارزیابی ساختمان هاي موجود و یا بهسازي شده براي سطح عملکرد مورد نظر یا بهبود عملکرد آنها در برابر بارهاي لرز ه ای ارائه...