X

اطلاعات فنی و طراحی

 
آئین نامه های طراحی سازه های جداسازی شده
در ایران نیز مراجع چندی جهت طراحی ساختمانها با سیستم جداسازی وجود دارد که از آن جمله می توان به دستور العمل طراحی ساختمانهای دارای جداساز (انتشارات مر...
آئین نامه های طراحی ساختمانهای دارای تجهیزات اتلاف انرژی
در ایران نیز در نشریه شماره 766 تحت عنوان "دستور العمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها" در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای ط...
آئین نامه های بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها
از جمله مراجع متعبر بین المللی در زمینه ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها استاندارد ASCE41-17 میباشد که در 18 فصل به بیان روش...
Minimum Design Loads and Associated Criteria
این استاندارد شامل حداقل الزامات بارگذاری، سطوح خطر و ضوابط مرتبط با آنها جهت دستیابی به عملکرد هدف خواسته شده برای ساختمانها و سایر سازه ها و نیز اجز...
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
این استاندارد شامل ضوابط ارزیابی لرزه ای و بهسازی ساختمانها میباشد. ارزیابی لرزه ای بنا به تعریف پروسه ای است که دربرگیرنده ارزیابی آسیب ها و نواقصی د...
دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها
این دستورالعمل در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای طراحی ساختمانهای جدید و نیز بهسازی لرزه ای ساختمانها با استفاده از میراگرها اقدام نموده است
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
آئین نامه های طراحی سازه های جداسازی شده
در ایران نیز مراجع چندی جهت طراحی ساختمانها با سیستم جداسازی وجود دارد که از آن جمله می توان به دستور العمل طراحی ساختمانهای دارای جداساز (انتشارات مر...
آئین نامه های طراحی ساختمانهای دارای تجهیزات اتلاف انرژی
در ایران نیز در نشریه شماره 766 تحت عنوان "دستور العمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها" در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای ط...
آئین نامه های بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها
از جمله مراجع متعبر بین المللی در زمینه ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها استاندارد ASCE41-17 میباشد که در 18 فصل به بیان روش...
Minimum Design Loads and Associated Criteria
این استاندارد شامل حداقل الزامات بارگذاری، سطوح خطر و ضوابط مرتبط با آنها جهت دستیابی به عملکرد هدف خواسته شده برای ساختمانها و سایر سازه ها و نیز اجز...
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
این استاندارد شامل ضوابط ارزیابی لرزه ای و بهسازی ساختمانها میباشد. ارزیابی لرزه ای بنا به تعریف پروسه ای است که دربرگیرنده ارزیابی آسیب ها و نواقصی د...
دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها
این دستورالعمل در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای طراحی ساختمانهای جدید و نیز بهسازی لرزه ای ساختمانها با استفاده از میراگرها اقدام نموده است
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها   
آئین نامه های طراحی سازه های جداسازی شده
در ایران نیز مراجع چندی جهت طراحی ساختمانها با سیستم جداسازی وجود دارد که از آن جمله می توان به دستور العمل طراحی ساختمانهای دارای جداساز (انتشارات مر...
آئین نامه های طراحی ساختمانهای دارای تجهیزات اتلاف انرژی
در ایران نیز در نشریه شماره 766 تحت عنوان "دستور العمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها" در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای ط...
آئین نامه های بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها
از جمله مراجع متعبر بین المللی در زمینه ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمانها استاندارد ASCE41-17 میباشد که در 18 فصل به بیان روش...
Minimum Design Loads and Associated Criteria
این استاندارد شامل حداقل الزامات بارگذاری، سطوح خطر و ضوابط مرتبط با آنها جهت دستیابی به عملکرد هدف خواسته شده برای ساختمانها و سایر سازه ها و نیز اجز...
Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
این استاندارد شامل ضوابط ارزیابی لرزه ای و بهسازی ساختمانها میباشد. ارزیابی لرزه ای بنا به تعریف پروسه ای است که دربرگیرنده ارزیابی آسیب ها و نواقصی د...
دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها
این دستورالعمل در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای طراحی ساختمانهای جدید و نیز بهسازی لرزه ای ساختمانها با استفاده از میراگرها اقدام نموده است
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها