آئین نامه های طراحی سازه های جداسازی شده

 

مراجع بین المللی: در زمینه طراحی سازه های جداسازی شده مراجع متعددی در دنیا وجود دارد که از بین آنها آئین نامه ASCE07-16 آمریکا و EN15129:2018 اروپا معتبرترین مراجع بین المللی در این زمینه میباشند. فصل هفدهم آئین نامه ASCE07-16    اختصاص به طراحی جداسازهای لرزه ای دارد. در همین فصل و در بخش 17.8 ضوابط مربوط به تستهای ادوات جداساز مطرح گردیده است. استاندارد EN15129:2018 (Anti-seismic devices) مشتمل بر 12 فصل است که فصل هشتم اختصاص به طراحی جداسازهای لرزه ای داشته و در همین فصل ضوایط مربوط به تستهای ادوات جداسازی نیز گنجانده شده است.

مراجع داخلی: در ایران نیز مراجع چندی جهت طراحی ساختمانها با سیستم جداسازی وجود دارد که از آن جمله می توان به دستور العمل طراحی ساختمانهای دارای جداساز (انتشارات مرکز تحقیقات و مسکن) اشاره نمود که ترجمه ناقصی از نسخه های قدیمی تر آئین نامه ASCE07 بوده و با توجه به قدیمی بودن آن، طراحی سازه جداسازی شده بر مبنای زلزله طرح (DBE) صورت میگیرد که امروزه مرسوم نمیباشد. همچنین میتوان به نشریه 523 سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که در آن بیشتر به طراحی ادوات جداساز لاستیکی پرداخته شده و اشاره ای گذرا نیز در خصوص آزمایشهای لازم بر روی جداسازهای لاستیکی نموده است.