X

ارتعاش یک سازه قوسی فولادی در اثر زلزله

 

ویدئویی جالب از ارتعاش یک سازه قوسی فولادی در اثر جنبش ناشی از زلزله. امکان تحمل دامنه ارتعاشی زیاد، شکل پذیری بالا و میرایی کم سازه فولادی در این ویدئو به همراه شکل مود ارتعاشی آن مشخص است.