X

جداسازی لرزه ای کف در برابر مولفه قائم زلزله

 

جداسازی لرزه ای کف در برابر مولفه قائم زلزله کاهش ۵۰ درصدی شتاب وارده ۰.۷g توسط جداسازهای با پریود ۱ ثانیه و میرایی ۲۰ درصد.