X

زمان وقوع زلزله پالو در اندونزی

 
تصاویری از ایجاد ترک در زمین در زیر پای کودک در زمان وقوع زلزله پالو در اندونزی. گسلش زمین در نقاط شیبدار و بخصوص در زیر فونداسیونهای واقع در شیبهای تند میتواند بسیار مساله ساز باشد. آیا در زمینه دادن عواقب دادن جواز ساخت در شیبهای بسیار تند نظیر نقاط مجاور دره ها فکری شده است؟