X

زلزله پرو

 

تصویری از خرابی یک پل در زلزله اخیر پرو که به بزرگی ۸ رخ داده است.

خرابی پلها علاوه بر آسیب سازه ای وارده به پل باعث مختل شدن ترافیک عبوری از روی پل و حتی زیر پل شده و میتواند باعث خسارات جانی به سبب اختلال در امداد رسانی شود.

لذا مقاوم سازی پلهای موجود یکی از مهمترین اقدامات در مقاوم سازی های  شهری است.