X

ساختمان Princes Tower

 

ساختمان Princes Tower با ارتفاع 413 متری در سال 2012 در شهر دبی احداث شده است. در این سازه میراگر مایع تنظیم شونده (TLD) در طبقه 98 در ارتفاع 363 متری جهت کنترل جابه جایی جانبی تحت بار باد نصب شده است.