X

ساختمان Los Angeles City Hall

 

ساختمان Los Angeles City Hall در سال 1928 ساخته شده و در طول سالیان دراز تحت زلزله‌های متعدد قرار گرفت است. اگر چه در این زلزله‌ها به سیستم سازه ای آن آسیب جدی‌ای وارد نشد، اجزای غیر سازه ای آن مانند دیوارها و اجزای سازه بنایی آن خرابی‌هایی را تجربه کرده اند.

این ساختمان بعدها مقاوم سازی گردید و همزمان با بازسازی دیوارها و اجزای بنایی آن، ساختمان توسط 414 عدد جداساز لرزه ای از روی فونداسیون جداسازی شد و عملکرد لرزه ای آن بهبود یافت.

این ساختمان به عنوان ساختمانی مهم از نظر تاریخی و معماری توانسته با مجهز شدن به جداسازهای لرزه ای به خوبی ایستایی و مقاومت خودرا در این سالها بدون هیچ آسیبی حفظ نماید