X

Minimum Design Loads and Associated Criteria

 

این استاندارد شامل حداقل الزامات بارگذاری، سطوح خطر و ضوابط مرتبط با آنها جهت دستیابی به عملکرد هدف خواسته شده برای ساختمانها و سایر سازه ها و نیز اجزای غیر سازه ای میباشد. در این استاندارد بارها، ترکیبات بارگذاری و ضوابط مربوطه جهت استفاده از هر دو روش حدی و تنش مجاز جداگانه داده شده است. همچنین بارهای داده شده برای هر دو سطح بهره برداری معمول و نیز حوادث غیر عادی (مانند انفجار، گردباد، ضربه وسایل نقلیه و ... ) میباشد.

استاندارد شامل 31 فصل و 5 پیوست میباشد که توضیحات تفصیلی این فصول و پیوستها در بخش تفسیر استاندارد (Commentary) آمده است. فصل اول استاندارد شامل توضیحات عمومی و فصل دوم دربرگیرنده ترکیبات بارگذاری در حالتهای حدی و تنش مجاز میباشد. فصل سوم شامل بارهای مرده، بار خاک و فشار هیدرواستاتیک آب میباشد. فصول چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم به ترتیب مربوط به بارهای زنده، بار ناشی از سیل، بارهای ناشی از سونامی، بار برف و بار ناشی از باران میباشند. فصل نهم جهت استفاده های آتی خالی بوده و فصل دهم اختصاص به بارگذاری برف دارد. فصول یازده تا بیست و سه مربوط به بارگذاری زلزله میباشد که بیشترین حجم این استاندارد را به خود اختصاص داده است. فصول بیست و چهارم و بیست و پنجم جهت استفاده های آتی بوده و فصول بیست و شش تا سی و یک اختصاص به بارگذاری باد وارد بر سازه و اجزای غیر سازه ای (Components and Cladding) و نیز آزمایش تونل باد دارد.