آئین نامه های طراحی ساختمانهای دارای تجهیزات اتلاف انرژی

 

مراجع بین المللی: در زمینه طراحی سازه های دارای تجهیزات میراگر نیز مراجع متعدد بین المللی وجود دارد که مشابه آنچه در خصوص سازه های با جداساز نیز مطرح گردید، آئین نامه ASCE07-16 آمریکا و EN15129:2018 اروپا معتبرترین مراجع بین المللی در این زمینه میباشند. فصل هجدهم آئین نامه ASCE07-16    به ضوابط طراحی و نیز تستهای سازه با ادوات میراگر پرداخته است. همچنین استاندارد EN15129:2018 (Anti-seismic devices) در فصل هفتم به ضوابط طراحی سازه با میراگر پرداخته است.

مراجع داخلی: در ایران نیز در نشریه شماره 766 تحت عنوان "دستور العمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها" در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای طراحی ساختمانهای جدید و نیز بهسازی لرزه ای ساختمانها با استفاده از میراگرها اقدام شده است که فصول اول و دوم آن در مورد الزامات طراحی و بهسازی لرزه ای سازه ها با استفاده از سیستمهای اتلاف انرژی و فصل سوم آن راهنمای استفاده و تفسیر این نشریه میباشد.