دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمانها

 

این دستورالعمل در سه فصل نسبت به ارائه ضوابط و معیارهای طراحی ساختمانهای جدید و نیز بهسازی لرزه ای ساختمانها با استفاده از میراگرها اقدام نموده است که فصل اول آن اختصاص به الزامات طراحی لرزه ای سازه ها با استفاده از سیستم های استهلاک انرژی و فصل دوم آن در مورد الزامات بهسازی لرزه ای سازه ها با استفاده از سیستمهای اتلاف انرژی و فصل سوم آن راهنمای استفاده و تفسیر این نشریه میباشد.

این دستورالعمل توسط مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و با هماهنگي سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و ساختمان های عمومي و همچنين امور نظام فني اجرايي، مشاورين و پيمانكاران سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و براي تاييد و ابلاغ به عوامل ذينفع نظام فني و اجرايي كشور به اين معاونت ارسال شد كه پس از بررسي و تصويب، براساس نظام فني اجرايي يكپارچه كشور، در تاریخ 27/06/1397 تصويب و ابلاغ گرديد. رعایت مفاد این دستورالعمل در صورت نداشتن ضوابط بهتر، از تاریخ 1/10/1397 الزامی است.